Školení začínajících speciálních pedagogů v SPC pro SP Ostrava - Poruba

 

Pracoviště SPC pro SP Ostrava – Poruba poskytuje vedení individuálních stáží začínajících pracovníků – speciálních pedagogů SPC pro sluchově postižené .

Školitelem začínajících speciálních pedagogů speciálně pedagogických center je Mgr. Jana Barvíková - na základě Osvědčení IPPP ze dne 20.4.2007 vedeným pod č. jednacím 81/07/01.

 

Náplň stáže:

 

 

 

První den:

 

Seznámení stážisty s pracovníky SPC, prohlídka SPC a školy včetně jeho jednotlivých zařízení (mateřská a základní škola, školní družina a školní klub, internát). Nastínění jejich hlavního cíle.

 

  1. Surdopedické minimum:

 

Ø      Sluchové postižení – typy a stupně sluchových vad / periferní vady, centrální vady, kategorie sluchově postižených dětí a jejich charakteristika /

 

- klasifikace poruch sluchu - vady převodní, percepční, centrální

- stavba ucha – umístění vady převodní a percepční na modelu

- metody vyšetření sluchu (vyšetření BERA, ERA, SSEP, audiologické vyšetření, dětský percepční test porozumění řeči), ukázky audiogramů, čtení foniatrické zprávy (vybrat důležité informace pro speciálního pedagoga)

- orientační zkoušky sluchu – podle věku dítěte (reakce na zvukové podněty – zvukové hračky, hlas; orientačně DPT…)

- sluchadla – rozdíl mezi analogovým a dig. sluchadlem, kochleární implantát

- rozdíly ve sluchovém vnímání se sluchadly a implantátem

- spolupráce s rajónními foniatry

 

 

Ø      Význam sluchu a důsledky postižení sluchu na celkový vývoj sluchově postiženého dítěte

 

- kategorie vad sluchu podle stupně sluchové vady

- rozdíly ve vývoji dítěte v závislosti na stupni sluchového postižení

- vliv komunikačního prostředí na rozvoj dítěte

- psychologické zvláštnosti osobnosti sluchově postiženého

- důsledky sluchové vady

 

 

Ø      Komplexní logopedická a surdopedická péče sluchově postižených

 

- hlavní složky rehabilitace (sluchová výchova, odezírání, řečová výchova, ZJ)

- zajištění logopedické a surdopedické péče v SPC pro SP, MŠ a ZŠ pro SP

- týmová spolupráce (psycholog, spec. pedagog, soc. pracovník)

- spolupráce jednotlivých součástí zařízení ZŠ pro SP (implantované děti)

- spolupráce s klinickými logopedy

- vyšetřovací metody a používané testy pro speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku

 

Ø      Raná péče – včasná intervence

-  depistáž

-  spolupráce s rodinou

-  výběr vhodného školského zařízení

-  sluchová výchova

 

 

Ø      Komunikační prostředky sluchově postižených / systém orální komunikace, systém totální komunikace, systém bilingvální komunikace /

 

- vymezení pojmů

- nutnost zajištění okamžitého zavedení komunikačního systému podle volby rodiče

- nabídka pracoviště (totální komunikace)

- možnost volby závisí na rodičích – měli by být seznámeni se všemi možnostmi

 

 

 

Ø      Základy českého znakového jazyka – kultura „Neslyšících“

 

- kurs znakového jazyka pro rodiče a pedagogy na škole (zdarma)

- znakový jazyk x znakovaná čeština

- výhody zavedení komunikačního systému založeného na ZJ – děti jej snadno přijímají a učí se, odstraňuje pozvolna komunikační bariéru mezi rodičem a dítětem, zklidňuje dítě

- filozofie SP,

- organizace SP, tlumočnické služby, socializace a možnosti profesionální orientace SP

 

 

 

Ø      Kombinovaná postižení

 

- hluchoslepota - SRP

- nejčastější kombinace postižení (konkrétní kasuistiky)

- individuální přístup

- spolupráce s ostatními SPC, zaměřenými na jiný typ postižení (MR,ZP,TP,AUS,)

- diagnostika VPU a dyslexie u SP dětí

- problém ADD a ADHD u SPD

 

                                                                               Celkem 8 hodin

 

 

 

 

Druhý den:

 

 

        2.  Reedukace / edukace / komunikačních dovedností a sluchu

             Krátký teoretický úvod k povinným  administrativním úkonům 

            souvisejícím s vyšetřením dítěte, ILP.

             Praktické ukázky individuální práce s dítětem a poradenská práce pro rodiče. Optimálně výběr dětí s různým sluchovým postižením, také rozdílné komunikační prostředí v rodině – srovnání na závěr.

Dle možností také ukázka komplexního vyšetření dítěte při první návštěvě SPC, nebo jiné (týmová spolupráce).

          

-         navázání kontaktu s dítětem a rodiči

-         vyšetřovací schéma - logopedická a surdopedická diagnostika

 

q       metody shromažďování údajů

q       anamnéza rodinná, osobní

q       vyšetření a popis stavu sluchu a komunikačních dovedností

q       shrnutí vstupního vyšetření

 

-         sestavení plánu reedukace

 

Sledujeme:

-         rozvoj zrakového vnímání ( oční kontakt, zraková paměť, zraková diferenciace…)

-         rozvoj sluchového vnímání ( detekce, diskriminace, identifikace, diferenciace zvuků hudební , nehudební povahy a řeči,  časové uspořádání zvuků, směrové slyšení, reakce na hlas, modulační faktory, porozumění řeči…….

-         rozvoj fonematického sluchu ( samohláska, souhláska, slabika, slovo, věta, rozhovor…)

-         rytmická cvičení

-         rozvoj oromotoriky

-         rozvoj jemné a hrubé motoriky

-         rozvoj grafomotoriky

-         dechová a fonační cvičení

-         předartikulační a artikulační cvičení

-         rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby ( auditivně verbální , znak, gesta, mimika…)

-         rozvoj receptivní a expresivní složky komunikace

-         vyvozování hlásek ve slabikách..,zapojování do slov…vět…

-         fixace a automatizace hlásek

-         nácvik odezírání

-         celkový psychomotorický rozvoj dítěte

-         globální čtení, čtení s porozuměním….

                                                                                        

 

 

Ø      Integrace sluchově postižených – klady a zápory integrace sluchově postižených

 

- teoretická příprava před výjezdem, který proběhne 3. den,

- rozbor konkrétního případu

- otázka integrace v závislosti na stupni sluchového postižení a mentální   

  úrovně dítěte

- integrace očima rodiče

- faktory ovlivňující rozhodnutí integrovat SP dítě

 

 

 

                                                                  Celkem 8 hod

 

 

 

Třetí den:

 

 

  1. Komunikační dovednosti speciálního pedagoga s klienty

 

 

Výjezd do  mateřské školy  nebo základní školy , kde byla provedena INTEGRACE   sluchově postiženého dítěte 

                                                                                              

 / případně výjezd do rodiny sluchově postiženého dítěte – včasná intervence/

 

Seznámení s péčí o integrovaného žáka – vystavení dokumentace, pohovor s třídním učitelem, ředitelem , eventuelně výchovným poradcem, konzultace o specifických zvláštnostech sluchově postižených žáků v procesu integrace – kompenzační pomůcky, akustická úprava třídy, pomoc při zpracovávání individuálních plánů…….

 

 

                                                                                                                         6 hodin

 

 

 

Po návratu:

Rozbor výjezdu.

 

 

- rozhovor jako základní metoda ( standardizovaný, nestandardizovaný, anamnestický…)

-    empatie.. umění naslouchat…

-    práce se získanými informacemi a jejich ochrana

-  odlišnosti v jednání a komunikaci s klientem, rodiči, učiteli, lékařem – první kontakt, první návštěva v rodině…..

-   propagace SPC na veřejnosti

-   základy komunikace se sluchově postiženými rodiči….

-   vypracování IVP s ohledem na SP , asistent pedagoga

-   vzdělávací programy a učební dokumenty

-   speciální vyučovací metody

-   organizace vyučování u SP

-   možnosti profesionální orientace

                                                                                                                        2 hodiny

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý  den:

 

  1. Sociálně právní minimum

 

Ø      Práva a povinnosti rodičů při péči o SPD

Ø      SP dítě v rodině, jednání v rodině

Ø      Přiznání mimořádných výhod, postup při jednání na úřadech, posudková komise, odvolání proti nepřiznání mimořádných výloh

Ø      Sociální dávky poskytované z důvodu dlouhodobého těžkého zdravotního postižení vyžadující mimořádnou péči, další možné příspěvky, pokyny pro rodiče…

Ø      Pomoc rodičům při zajišťování kompenzačních pomůcek

Ø      Spolupráce SPC s jinými institucemi ( sociální úřady…)

 

                                                                                                                        2 hodiny

 

  1. Dokumentace SPC

 

Ø      Statut, organizační řád, vnitřní řád, personální dokumentace, plán práce, výkazy o činnosti pracovníků, evidence pracovních cest, statistika, ...

Ø      Spisová dokumentace dětí a žáků se sluchovým postižením ( základní evidence, anamnestická data, záznamy o vyšetření, záznamy o provedení péče, záznamy o jednání s učitelem, rodičem či jinými subjekty…)

Ø      Odborný posudek a doporučení k rozhodnutí příslušných orgánů k zařazení dítěte do adekvátního vzdělávacího zařízení ( integrace )

Ø      Ostatní odborné podklady pro vzdělávání SPD (zprávy o návštěvě školy, zprávy o logopedické péči, Doporučení pro vzdělávání …)

Ø      Individuální vzdělávací plán

 

                                                                                                         3 hodiny

 

 

 

 

  1. Kompenzační a jiné pomůcky v rehabilitaci SPD

 

Ø      Typy sluchadel , kolektivní zesilovací aparatury a další pomůcky pro sluchově postižené

Ø      Kochleární implantát, předoperační příprava, rehabilitace po operaci

Ø      Znalost a užití pomůcek v logopedii pro sluchově postižené

Ø      Aplikace a přizpůsobení běžných učebních pomůcek pro potřeby sluchově postiženého dítěte

Ø      Literatura 

                                                                                                                                   3 hodiny

   

                                                                                                             Celkem 8 hodin