MINI SLOVNÍČEK k poruchám řeči

 

ARTIKULACE = výslovnost, vytváření hlásek mluvidly. Porucha je v motorické realizaci řeči, v článkování a v koordinaci pohybů mluvidel při vytváření hlásek

BALBUTIES = koktání, narušení plynulosti řeči, přerušování plynulosti mluvení (tonické, klonické)

BREPTAVOST = porucha řeči projevující se rychlou mluvou s nedbalou artikulací, komolením slov, přeříkáváním, vynecháváním

DYSARTRIE = ztížená artikulace, výslovnost, při zachované tvorbě řeči, porucha článkovací složky mluvy, způsobená poruchou svalové kontroly řeči

DYSFÁZIE vývojová, expresivní = snížená schopnost užívat, produkovat řeč pod hranici mentální (rozumové) úrovně jedince, vždy OVŘ (opožděný vývoj řeči)

DYSFÁZIE vývojová, receptivní = snížená schopnost vnímat, chápat řeč pod hranici mentální (rozumové) úrovně jedince, vždy OVŘ (opožděný vývoj řeči)

DYSLALIE = patlavost, neschopnost tvořit správně některé hlásky

DYSLALIE multiplex (gravis) = mnohočetná patlavost (špatná výslovnost více nebo mnoha hlásek)

DYSLALIE simplex (levis) = patlavost (špatná výslovnost) jedné nebo malého počtu hlásek

FATICKÝ = týkající se řeči, mluvy

FONOLOGIE = nauka o fonémech, foném = významotvorná hláska, schopna rozlišit význam slova (náš - váš - dáš - máš)

LEXIKÁLNÍ = týkající se slovní zásoby

MORFOLOGIE = nauka o druzích slov, jejich tvarech a významech tvarů

MUTIZMUS (elektivní, selektivní) = nemluvnost, výběrová, dočasná, situační, někde, s někým, v nějakých situacích jedinec nemluví

NEVERBÁLNÍ = neslovní (také nonverbální)

ONOMATOPOIA = zvukomalebnost, onomatopoa = zpravidla citoslovce, vyjadřující pocity, imitující zvuky (brm, brm, ššš, bum, fííí, enen…)

OVŘ = opožděný vývoj řeči

PRAGMATICKÝ = praktický, věcný, pragmatizmus = posuzování z hlediska užitečnosti pro praktický život

PROZÓDIE = melodie (intonace), tempo, pauzy, přízvuk, tón hlasu, jsou to zvukové vlastnosti jazyka, které se uplatňují na vyšší úrovni, než je jednotlivá hláska

SÉMANTICKÝ = významový, týkající se významu slov a řeči

SÉMANTIKA (sémiotika) = věda zabývající se významem a smyslem slov a komunikačních prostředků

SYNTAX = skladba věty, syntaktický = vztahující se k větné stavbě

VERBÁLNÍ = slovní

VOKÁL = samohláska = a, e, i, o, u, ou,

KONSONANT = souhláska = ostatní hlásky kromě a, e, i, o, u, ou

 


Vypracovala: Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog
e-mail: n.bartosikova@seznam.cz
Úprava 4/2011