Mateřská škola

Naši sponzoři

Ze života našich dětí

 

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je součástí základní školy. Nachází se v klidné části Ostravy - Poruby, daleko od rušné dopravy, v bohaté zeleni. Ke škole náleží školní zahrada a sportovní areál. Své místo ke sportovním a hracím aktivitám má vyhrazeno i mateřská škola.
Mateřská škola byla otevřena 1. února 1991. Do mateřské školy jsou přijímány děti s vadami sluchu a děti s narušenou komunikační schopností.
V současné době jsou v provozu tři třídy s kapacitou 10 dětí. Ke každé třídě přináleží sociální zařízení a logopedická pracovna, pro všechny třídy je společná šatna a ložnice k odpolednímu odpočinku.

 

 

Mateřská škola je součástí výchovně vzdělávacího procesu sluchově postižených dětí a dětí s vadami řeči. Navazuje na práci SPC. Má v péči děti s denní docházkou a týdenním internátním pobytem. Zajišťuje budování prvních komunikačních dovedností, znakové a mluvené řeči.
Stejně důležitým úkolem mateřské školy je kvalitní příprava dětí na vstup do základní školy. Součástí práce mateřské školy je i pomoc při diagnostické činnosti a kvalifikované vedení rodičů sluchově postižených dětí.

 

  

 

Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku. Ranní směnu zajišťují v každé třídě dvě učitelky. Jedna pracuje s dětmi ve třídě dle běžného denního režimu, druhá provádí s dětmi individuální logopedická cvičení. Po týdnu se učitelky střídají.

 

Název a charakteristika školního vzdělávacího programu

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem
" Objevujeme svět kolem nás a svět zvuků ".
K názvu programu nás přivedly cíle, kterých chceme dosáhnout, abychom usnadnily dětem žít s handicapem. Cílem našeho snažení je budovat první komunikační dovednosti znakové a mluvené řeči a tak mít možnost předávat dětem informace, umožnit jim komunikovat se svými nejbližšími, aktivně se účastnit života v rodině a majoritní společnosti. Pomáhat jim objevovat svět kolem nás a zejména je seznamovat dle možností se světem zvuků. Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání.

 

Přijímání dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele zpravidla v průběhu března daného roku. Děti mohou být přijímány do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů a doporučení SPC ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. Mateřská škola má možnost přijmout dítě na diagnostický pobyt v časovém rozsahu
2 - 6 měsíců.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let ( i mladší ) se sluchovým postižením a s těžkou vadou řeči. Děti přicházejí do mateřské školy z péče rodiny nebo SPC.
Rodičům je od prvních okamžiků poskytována v mateřské škole a SPC poradenská služba z oblasti speciální padagogiky, sociální, psychologické, rehabilitace, možnosti kompenzačních pomůcek.
Učitelky v mateřské škole denně konzultují s rodiči postupy rehabilitace, metodické vedení a materiály pro domácí práci. Rodičům je umožněno navštěvovat kurz znakového jazyka nebo se učit znakový jazyk a daktyl současně s dětmi a tak jim umožnit komunikaci a vzájemné pochopení v rodině.

 

Třídy v naší MŠ:

 

 

( zpět )