Aspergerův syndrom

 


Aspergerův syndrom (F 84:5)


Většinou je později diagnostikován než Dětský autismus, není primární defekt intelektu (zařazuje se někdy i lehká MR). Vždy kvalitativní narušení sociální interakce. Není přítomno klasické opoždění vývoje řeči – jsou ale zvláštnosti v řeči, v komunikaci. Bývá neobratnost. Je úzký okruh zájmů.


Aspergerův syn. – kritéria


Narušení sociální interakce (extrémní „egocentrismus“-zaměření na sebe)


• Neschopnost interakce s vrstevníky, nezájem o interakci s vrstevníky.
• Špatný odhad sociální situace, neschopnost se vciťovat, neschopnost odhadovat úmysly druhých.
• Narušené neverbální chování (pohled z očí do očí, výraz tváře, tělesný postoj, gesta při konverzaci).
• Sociálně a emocionálně nepřiměřené chování-nedostatek vzájemnosti (nedostatek zájmu o sdílenou radost, zájmy, cíle.


Omezené zájmy, opakující se či stereotypní vzorce chování, zájmů, činností


• Zaujetí pro jednu či více stereotypních zálib – intenzivní (v čase se mohou měnit), spíš nazpaměť než význam.
• Ulpívavost, obtížná odklonitelnost, nepružnost, rituály, lpění na pravidlech.
• Pohybové stereotypie, manýrismy (kývání, kroužení rukama, prsty,…), zaujetí částmi předmětů nebo objekty.


Zvláštnosti v řeči a jazyku

• Nebývá významné OVŘ, bývá vyšší verbální skóre, bohatý slovník (někdy úzce zaměřený, pedantický, nepřirozeně perfektní-profesorský).
• Potíže v komunikaci - mluví bez ohledu na zájem posluchačů, nevšímají si reakcí těch, co je poslouchají, prosazují svá témata (spíš „přednášejí“, potíž debatovat, navazovat…).
• Může být zvláštní tón, intonace, melodie hlasu (někdy hlasem jen „ujíždí“).
• Specifické potíže v porozumění jazyka, potíže s významem – hyperrealismus (potíž rozumět žertům, metafoře, nadsázce, přirovnání, rčení…), chápou doslovně.


Potíže v neverbální komunikaci

• Omezené užívání gest, neobratná řeč těla, omezena mimika, nesprávné mimické vyjadřování.
• Zvláštní ulpívavý pohled.

Aspergerův syn. (AS) - bývá vysocefunkční, ale nemusí být vždy.

 


(Zpracovala 11/2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog. Jde pouze o pomocný, orientační materiál.)

 

 


Další - k Aspergerovu syndromu (AS):

Motorická neobratnost. Zvláštní infantilita. Inklinují spíš k dospělým nebo naopak mladším
dětem, než vrstevníkům. Nemívají kamarády, ale někdy po nich touží. Když porozumí
pravidlům, dodržují je až otrocky (jsou „hyper čestní“, nechápou porušení, změnu…).
Bývají extrémně kritičtí i k sobě. Mívají emoční rozlady, změny nálad, vztek, je agresivita –
reagují přecitlivěle i na drobné podněty. Bývají nezrale otevření, upřímní (netaktní, uvádějí
do rozpaků). Bývá smyslová přecitlivělost (na zvuky, světlo, pachy, chutě, dotek…).


„Podtypy“:

Logický (potřebuje znát důvody – proč?, slepé přijetí pravidel nestačí, musí mu to
dávat smysl, zklidní ho to…).
Pravidlový (s jasnými pravidly lépe rozumí, může lépe fungovat ve škole než
doma…).
Emoční (obtížná výchova, bývají méněfunkční, často berou léky, bývá OCD, ADHD,
úzkosti, jsou vzdorující, negativističtí…).


Někdy bývá obtížné diagnostikovat ve vyšším věku než je dětství:

Můžou být deprese, vysoké úzkosti, panická porucha, pokusy o sebevraždu.
Projevy chování můžou vést k závěru, že se začíná rozvíjet schizofrenie.
Můžou být jakoby psychotické projevy.
Potíže v chování se mohou zhoršit v pubertě (může být agrese, autoagrese, odmítání
společnosti).


Aspergerův syndrom (AS) - zkráceně, orientačně

• Sociální situace mě matou.
• Je pro mě obtížné jen tak nezávazně a „o ničem“ s někým pohovořit.
• Ve škole jsem neměl rád slohové práce, které vyžadovaly představivost.
• Jsem dobrý při zachycování detailů a sbírání informací.
• Je pro mě obtížné přijít na to, o čem druzí lidé přemýšlejí nebo co cítí.
• Jsem schopen zaměřit se na některé věci po velmi dlouhou dobu.
• Lidé o mě říkají, že jsem hrubý, netaktní, ačkoli jsem to tak nemyslel.
• Mé zájmy jsou neobvykle intenzivní a úzce zaměřené.
• Některé věci dělám nepružným způsobem, tyto postupy často opakuji.
• Vždy jsem měl problém s navazováním přátelství.


Tato charakteristika nutně neznamená, že se jedná o nediagnostikovaný Aspergerův
syndrom. Může pouze vykazovat charakteristické rysy, které jsou obvyklé u jedinců
s Aspergerovým syndromem.

 


(Zpracovala 11/2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog. Jde pouze o pomocný, orientační materiál.)